Agjent Shitje

Application deadline date has been passed for this Job.
This job has been Expired
Punajuaj
  • Post Date: November 16, 2021
  • Applications 0
  • Views 11
Job Overview

Aiba kompani shpall vakant pozicionin Agjent Shitje – Rrethi Durres.

Detyrat dhe Pergjegjesite

Pergjegjes per menaxhimin e portofolit te klienteve dhe ndjekja e marredhenieve me ta;

Te realizoj planin e shitjeve te percaktuar nga kompania ne zonen/portofolin e klienteve te kompanise;

Te njohe ne menyre te shkelqyer produktet e kompanise;

Pergjegjes per mirembajtjen e rrjetit ekzistues te klienteve dhe identifikimin e klienteve te rinj;

Nderton, miremban dhe permireson marredheniet e biznesit me klientet duke siguruar plotesimin e nevojave te tyre sipas standarteve me te larta;

Inicion plane veprimi per krijim alternativash te reja per shitjen e produkteve te kompanise;

Pergjegjes per ndjekjen e proceseve te punes sic percaktohet ne udhezimet e shitjeve dhe ne perputhje me objektivat e percaktuara nga kompania;

Komunikon ne menyre profesionale me klientet dhe mban kontakte te vazhdueshme me ta;

Te zbatoj me perpikmeri dhe brenda afatit kohor te kerkuar, te realizimit te detyrave dhe zgjidhjes se probleve te percaktuar nga eprori;

Raporton sipas kerkeses dhe standarteve te raportimit;

Detyra te tjera qe mund ti ngarkohen nga Menaxheri I Shitjes.


Kualifikimet dhe Kerkesat

Te kete perfunduar arsimin e larte ekonomik,marketing;

Mbi 3 vite experience pune te ngjashme;

Njohje shume te mire te zones

Te zoteroj leje drejtimi automjeti klasi B;

Aftesi shume te mira komunikimi;

Njohuri te programeve financiare;

Njohuri shume te mira te paketes Microsoft Office;

Te interesuarit mund te dergojne CV e tyre ne adresen office@aiba.al.

Job Detail
  • Offerd Salary0- £15,000
  • Career LevelOthers
  • Experience3 Years
  • GenderBoth
  • INDUSTRYManagement
  • QualificationDiploma
Shortlist Never pay anyone for job application test or interview.