Arkitekt

Punajuaj
 • Post Date: December 30, 2021
 • Apply Before: May 28, 2022
 • Applications 0
 • Views 8
Job Overview

Kontakt shpk është një kompani ndërtimi që operon në tregun shqiptar që prej vitit 1999. Portofoli kryesor i veprimtarisë së Kontakt shpk konsiston në ndërtimin e objekteve rezidenciale dhe komplekse banimi kryesisht në qytetin e Tiranës.
Pozicioni I Punës:              Arkitekt

Detyrat dhe Përgjegjësi:
Dorëzimi i projektit arkitektonik i cili përmban :

 1. Projekt konceptual
 2. Projekt skematik
 3. Projekt i detajuar
 4. Projekt i zbatimit
 5. Preventivim
 6. Tenderim
 7. Zbatim
 8. ProjektAs –Build

Kriteret:

 1. Të ketë aftësi të vizatojë me dorë të lirë
 2. Të ketë logjikë aritmetike
 3. Të ketë aftësi në të shkruar
 4. Të ketë përfunduar masterin shkencor në Arkitekture
 5. Të jetë njohës i programeve si Autocad, Revit

*Te gjithë të interesuarit mund të aplikojnë duke dërguar CV-n sipas formatit europian, letër interesi, vizatime me dore dhe portofolio të punëve të tyre në adresën e emailit: amela.dulla@kontakt.al
Afati i aplikimeve deri më datë 20.12.2021!

Job Detail
 • Career LevelOthers
 • Experience2 Years
 • GenderBoth
 • INDUSTRYDesigning
 • QualificationHigh School
Shortlist Never pay anyone for job application test or interview.