Arkitekt Senior

Punajuaj
 • Post Date: January 13, 2022
 • Apply Before: May 14, 2022
 • Applications 0
 • Views 7
Job Overview

Shoqëria “Kastrati Construction” shpall vakant pozicionin “Senior Arkitekt”.  

Detyrat

 • Studion projektet sipas specifikimeve përkatëse;
 • Koordinon dhe zbaton projektin;
 • Analizon dhe vizaton detajet tip;
 • Përgatit brenda afateve të caktuara vizatimet sipas kërkesave të stafit teknik;
 • Asiston në organizimin e proceseve të punimeve arkitekturore, duke u bazuar në programin e përgjithshëm të punimeve
 • Garanton përputhshmërinë e vizatimeve të ndërtimit me projektet e zhvilluara, duke kryer edhe plotësime të ndryshme sipas rastit;
 • Bashkëpunon me drejtuesit e ekipeve për detajet dhe punimet e rifiniturave arkitekturore;
 • Garanton cilësinë sipas afateve të punimeve arkitekturore dhe dorëzimit në kohë të këtyre materialeve;
 • Përgatit vizatimet arkitekturore për përfshirjen e tyre në paketat e tenderimit;
 • Bashkëpunon dhe shkëmben informacionin mbi punimet arkitekturore të cilat nënkontraktohen me furnizues të mundshëm.

Kualifikimet

 • Të ketë përfunduar studimet master në “Arkitekturë”;
 • Të ketë përvojë të mëparshme mbi 7 vjet në Projektim dhe Zbatim;
 • Njohuri shumë të mira mbi programet 2D dhe 3D, Autocad, Sketchup, etj.;
 • Të zotrojë në nivel te mirë gjuhën Angleze;
 • Të ketë aftësi të mira planifikuese, organizative dhe komunikuese.

  Të interesuarit janë të lutur të dërgojnë CV e tyre drejt: hr@kastraticonstruction.al

Ju faleminderit!

Job Detail
 • Career LevelOthers
 • Experience6 Years
 • GenderBoth
 • INDUSTRYDesigning
 • QualificationHigh School
Shortlist Never pay anyone for job application test or interview.