Bankier Personal

Application deadline date has been passed for this Job.
This job has been Expired
Punajuaj
 • Post Date: December 23, 2021
 • Applications 0
 • Views 71
Job Overview

Balkan Finance Investment Group, BALFIN Group, është një nga grupet investuese më të rëndësishme dhe më të suksesshme në rajonin e Ballkanit Perëndimor.Gjeografikisht, Grupi BALFIN është i pranishëm në Austri, Shqipëri, Kosovë, Bosnjë dhe Hercegovinë, Maqedoni Veriore, Mali i Zi dhe Holandë, me afërsisht 6’000 punonjës në total. Aktivitetet e Grupit BALFIN përfshijnë zhvillimin dhe menaxhimin e pasurive të patundshme, shitjet me pakicë, industrinë minerare, sistemin bankar, turizmin, energjinë, logjistikën, etj.Grupi BALFIN po rritet në mënyrë të qëndrueshme dhe kontribuon në përmirësimin e jetesës së komuniteteve përmes zhvillimit ekonomik, prezantimit të ideve të reja, punësimit dhe investimeve sociale. TIRANA BANK, një nga bankat kryesore në Shqipëri dhe anëtare e Grupit BALFIN, mirëpret kandidat energjik dhe proaktiv per t’ju bashkuar Deges Librazhd (me kontratë të përkohshme) në pozicionin:

Përkufizimi i pozicionit: Bankieri Personal ofron shërbim me cilësi të lartë në përputhje me procedurat e vendosura të bankës, duke identifikuar dhe trajtuar nevojat e klientëve në mënyrë profesionale, duke i kthyer ato në shitje dhe duke arritur objektivat individuale dhe objektivat e degës.

Detyrat

Detyrat dhe përgjegjësitë:

 • Përgjegjësi për zhvillimin e biznesit me klientët Retail në përputhje me objektivat individuale dhe të degës;
 • Përgjegjësi për administrimin e portofolit të tij të kredisë nëpërmjet rritjes së vazhdueshme me kredi të reja dhe menaxhimit të suksesshëm të kredive me probleme, në përputhje me objektivat individuale dhe të degëve;
 • Përgjegjësi për administrimin e portofolit të depozitave nëpërmjet rritjes së vazhdueshme me depozita të reja dhe administrimit të suksesshëm të depozitave ekzistuese, në përputhje me objektivat individuale dhe të degës;
 • Përgjegjësi për arritjen e objektivave në baza mujore/vjetore;
 • Tërheq në mënyrë proaktive klientë të rinj dhe menaxhon marrëdhëniet me klientët me pakicë për sa i përket aktivitetit të shitjes për huatë, depozitat, llogaritë rrjedhëse, transfertat e fondeve, kartat e debitit dhe kreditit, ebanking, mobile banking dhe të gjitha produktet dhe shërbimet e tjera ekzistuese ose të reja që i ofrohen klientët.
 • Angazhohet në mënyrë proaktive në shitjen e produkteve dhe shërbimeve të bankës;
 • Merr iniciativa për t’u angazhuar në mënyrë proaktive me klientët ekzistues dhe perspektivat duke ofruar vlerësime të bazuara në nevojat për të identifikuar mundësitë ose nevojat e menjëhershme/të ardhshme dhe për të rritur kështu vëllimet e biznesit.
 • Punon në një ekip për të kthyer në mënyrë proaktive klientët e referuar në shitje të suksesshme;
 • Kryen të gjitha detyrat operacionale të nevojshme dhe të kërkuara në sistemet e bankës me llogaritë e klientëve, depozitat, transfertat e brendshme/të brendshme/ndërkombëtare, kartat e debitit, kartat e kreditit, listat e pagave nga kompanitë e listës së pagave dhe çdo aktivitet tjetër operacional sipas fushës së kompetencës ose siç kërkohet nga mbikëqyrësi.
 • Siguron saktësi në futjen, përditësimin dhe mirëmbajtjen e të dhënave të klientëve në sistemet e bankës.
 • Është përgjegjës për mirëmbajtjen dhe arkivimin e të gjitha dokumenteve sipas procedurës përkatëse.
 • Është përgjegjës për rimbushjen e ATM-së dhe mbështet Ndihmës Drejtuesin e Degës në rakordimin e tij.
 • Dërgon në kohë dhe me cilësinë e kërkuar të gjitha raportet periodike/ad-hoc.
 • Siguron përputhje të plotë me të gjitha kërkesat ligjore dhe rregullatore, qofshin ato të brendshme (Kodet e Bankës, Manualet, Rregulloret, Politikat, Procedurat, Memo, Udhëzimet etj.) ose të jashtme nga organet rregullatore si Banka e Shqipërisë, AMF, ASD, DPPPP etj.
 • Ligjet, aktet nënligjore, rregulloret, politikat, shënimet, udhëzimet, etj.)
 • Zëvendëson sportelistët dhe/ose pozicione të tjera në degë, sipas kërkesës së Mbikëqyrësit.
 • Çdo detyrë tjetër që delegohet nga Mbikëqyrësi.

Kualifikimet

 Kompetencat / aftësitë e kërkuara:

 • Shkallë e lartë përgjegjësie dhe orientimi ndaj nevojave të klientëve dhe shitjeve.
 • Aftësi të shkëlqyera komunikuese dhe negociuese me aftësi të shkëlqyera në shitje.
 • Aftësi të forta të gjykimit të kredisë dhe analitike me të menduarit krijues dhe fleksibël.
 • Aftësi për të punuar nën presion dhe për të përmbushur afatet;
 • Gatishmëri për të punuar në ekip dhe për të mbështetur kolegët;
 • Njohuri shumë të mira të gjuhës angleze në të shkruar dhe të folur;
 • Njohuri shumë të mira të programeve të Microsoft Office;

 

Kandidatët e interesuar mund të dërgojnë një CV në këtë link  https://tiranabank.zohorecruit.eu/jobs/Careers/36594000001112001/Manager-of-Customer-Experience-and-Development-Dpt-?source=CareerSite
Ju lutem kini prarasysh që vetëm personat që plotësojnë kriteret e sipërpërmendura do të kontaktohen.
Të dhënat tuaja personale, të cilat dergohen nga ju vullnetarisht si përgjigje ndaj kësaj shpallje për vend të lirë pune, mblidhen dhe përpunohen, manualisht dhe/ose elektronikisht, nga Banka Tirana sha, me qëllim vlerësimin e përshtatshmërisë tuaj për t’u punësuar në këtë vend pune, aksesohen vetëm nga persona të autorizuar të Bankës dhe do të ruhen deri në përfundim të procesit të përzgjedhjes së kandidatit fitues.Subjektet e të dhënave personale, mund të ushtrojnë të drejtat e tyre sipas ligjit nr. 9887 dt. 10/03/2008 “Për Mbrojtjen e të Dhënave Personale”,i ndryshuar, pranë Bankës Tirana sha, si dhe pranë Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale

Job Detail
 • Career LevelOthers
 • Experience5 Years
 • GenderBoth
 • INDUSTRYManagement
 • QualificationDiploma
Shortlist Never pay anyone for job application test or interview.