Contact Center Staff

Application deadline date has been passed for this Job.
This job has been Expired
Punajuaj
 • Post Date: November 19, 2021
 • Applications 0
 • Views 37
Job Overview

Assist Digital përmirëson përvojën e klientit dhe performancën e biznesit të klientëve falë një game të gjerë shërbimesh dixhitale. Të specializuar në CRM dhe Transformimin Dixhital ofrojmë shërbime këshilluese dhe programe të Automatizimit të Marketingut në një nivel ndërkombëtar.

Për zyrat tona në qendër të Tiranës kërkojmë Contact Center Staff (gjermanisht dhe italisht)!

Detyrat

Cfarë do të bësh?

 • Monitorim dhe analizim të saktësisë së komunikimit të konsulentëve me klientët përmes kanaleve telefon dhe postë elektronike;
 • Të sigurohesh që konsulentët ofrojnë nivel të lartë të shërbimit ndaj klientit;
 • Dhënia e vlerësimeve individuale ndaj konsulentëve mbi ecurinë e punës së tyre;
 • Regjistrim të vlerësimeve të cilësisë duke përdorur programe për monitorimin e cilësisë;
 • Përditësimi mbi ecurinë e performancës së konsulentëve.

Kualifikimet

Kush je?

Ke:

 • Aftësi të shkëlqyera analitike dhe organizimi
 • Aftësi të shkëlqyera komunikimi
 • Njohuri të shkëlqyera të gjuhës gjermane dhe italiane (të shkruar dhe të folur)
 • Njohuri shumë të mirë të paketës MS Office (word, excel, ppt)
 • Përvojë të mëparshme në contact center në pozicion analog

 

Cfarë të ofrojmë?

 • Një rrugë drejt rrijtes që synon të përmirësojë përvojën profesionale
 • Mjedis pune stimulues dhe ndërkombëtar me ekipe heterogjene dhe mundësi per të zgjeruar njohuritë

Apliko përmes linkut https://go0.it/dRmkr

Assist Digital në vitin 2021 ka marë çertifikimin Great Place to Work në Itali.

 #ThinkDigitalThinkAssist

 BASHKOHU ME NE!

 “Me qëllimin për rritjen e diversitetit dhe për të luftuar për mundësi të barabarta, ky njoftim u drejtohet të gjithë kandidatëve pa asnjë lloj diskriminimi.

Shoqëria ASSIST Sh.p.k., në cilësinë e Kontrolluesit të të Dhënave Personale. Të dhënat që Shoqëria ka si qëllim të përpunojë janë: A) Të dhënat e gjendjes civile; B) informacionet mbi karrierën shkollore, gjendjen profesionale, njohuritë specifike në sektorë të caktuar. Baza ligjore për përpunimin sipas pikave A) dhe B) është zbatimi i masave parakontraktore sipas nenit 6, pika 1, shkronja b) e GDPR dhe nenit 6, pika 1, shkronja b) e Ligjit nr. 9887, datë 10.03.2008 “Për mbrojtjen e të dhënave personale”. Të dhënat e mbledhura do të përpunohen për realizimin e proceseve të kërkimit, seleksionimit dhe vlerësimit të personelit të kryera vetë për të menaxhuar kandidaturën Tuaj në lidhje me një njoftim specifik si dhe për të menaxhuar kandidaturën tuaj spontane. Në rast se ju keni dhënë të dhënat tuaja duke iu përgjigjur një njoftimi, të dhënat e siguruara mund të përpunohen, gjithashtu, për përzgjedhjet e ardhshme si rezultat i pëlqimit tuaj të qartë të dërguar njëkohësisht me kurrikulumin ose i dërguar më pas. Të dhënat tuaja do të ruhen për kohën rreptësisht të nevojshme për ndjekjen e qëllimeve të përshkruara më lart dhe në çdo rast jo më shumë se 12 muaj, me përjashtim të revokimit nga ana Juaj, në çdo moment, të pëlqimit për përpunimin e të dhënave Tuaja. Në çdo rast, të dhënat Tuaja mund të përpunohen si rrjedhojë e përmbushjes së detyrimeve ligjore dhe ushtrimit të të drejtave në gjykatë nga ana e Shoqërisë. Ju, si subjekt i të dhënave personale që përpunohen, mund të ushtroni në çdo kohë të drejtat që ju njihen shprehimisht nga Ligji nr. 9887, datë 10.03.2008 “Për mbrojtjen e të dhënave personale” dhe Rregullorja Europiane, në veçanti: E drejta për akses në të dhënat personale (neni 12 i Ligjit nr. 9887, datë 10.03.2008 “Për mbrojtjen e të dhënave personale” dhe neni 15 i GDPR), e drejta e korrigjimit (neni 13 i Ligjit nr. 9887, datë 10.03.2008 “Për mbrojtjen e të dhënave personale” dhe neni 16 i i GDPR), e drejta fshirjes (neni 13 i Ligjit nr. 9887, datë 10.03.2008 “Për mbrojtjen e të dhënave personale” dhe neni 17 i GDPR), e drejta për të kufizuar përpunimin e të dhënave personale (neni 13 i Ligjit nr. 9887, datë 10.03.2008 “Për mbrojtjen e të dhënave personale” dhe neni 18 i GDPR), e drejta e kundërshtimit (neni 15 i Ligjit nr. 9887, datë 10.03.2008 “Për mbrojtjen e të dhënave personale” dhe neni 21 i GDPR), e drejta për të parashtruar ankesë pranë një autoriteti mbikëqyrës (neni 16 i Ligjit nr. 9887, datë 10.03.2008 “Për mbrojtjen e të dhënave personale” dhe neni 77 i GDPR), e drejta për të revokuar pëlqimin (neni 18 i Ligjit nr. 9887, datë 10.03.2008 “Për mbrojtjen e të dhënave personale” dhe neni 7 i GDPR). Nëse vendosni të ushtroni të drejtat e mësipërme, më poshtë gjeni adresën e postës së zakonshme të Kontrolluesit: Assist Sh.p.k., Tiranë, Njësia nr. 5, Rruga “Emin Duraku”, Pallati Binjakët nr. 5 ose në adresën email  Dpo.Assist@assistdigital.com. Shoqëria ASSIST Sh.p.k., duke e konsideruar mbrojtjen e të dhënave personale të subjektit të të dhënave si çështje me rëndësi primare, ka emëruar një person kontakti për mbikqyrjen e brendshme të mbrojtjes së të dhënave personale (DPO), i cili mund ta kontaktohet duke i shkruar në adresën e emailit Dpo.Assist@assistdigital.com për çdo çështje që ka të bëjë me mbrojtjen e të dhënave personale.”

Job Detail
 • Offerd Salary0- £15,000
 • Career LevelOthers
 • Experience2 Years
 • GenderBoth
 • INDUSTRYManagement
 • QualificationDiploma
Shortlist Never pay anyone for job application test or interview.