CRM Specialist – CRM & Central Marketing Department

Punajuaj
  • Post Date: November 23, 2021
  • Apply Before: October 22, 2022
  • Applications 0
  • Views 1
Job Overview

CRM Specialist – CRM & Central Marketing Department

Detyrat

Mbështetja e zbatimit të shitjeve online / digjiitale për produktet në bashkëpunim me departamentet e tjera të përfshira.
 Përgatitja e modelit, testimi, koordinimi i procesit të Segmentimit të Klientëve Individë bazuar në potencialin e tyre financiar dhe demografik, si dhe vlerësimi i potencialit të klientëve në të ardhmen.
 Monitorimi në mënyrë periodike i rezultateve të procesit të Segmentimit dhe prezantimi i konkluzioneve.
 Identifikimi dhe vlerësimi i tendencave që kanë potencial për të ndikuar pozitivisht në biznesin e bankingut me pakicë dhe përkthimi i të dhënave në rezultate kuptimplota dhe vepruese për të mundësuar një shërbim më të mirë për klientët.
 Shtimi dhe ekzekutimi i fushatave në Platformën e Marketingut Pega me qëllim të përmirësimit të strategjisë së biznesit dhe cilësisë së klientëve të synuar.
 Përgatitja e pyetësorëve dhe skenarëve për të gjurmuar reagimet dhe kënaqësinë e klientëve ndaj produkteve dhe shërbimeve të bankës nëpërmjet platformave dhe sistemeve te ndryshme.
 Propozimi, përgatitja e Paketave për Individë, duke ofruar më shumë vlerë për klientët e Bankës dhe matja e Përfitueshmërisë së tyre.
 Propozimi, përgatitja dhe monitorimi i Fushatave Marketing bazuar në prioritetet e Bankës.
 Kujdesi për përditësimin e materialeve të lidhura me njësinë në Sistemin e Menaxhimit të Dokumentave dhe ndjekja e shpërndarjes së materialeve sipas procedurave.
 Ndjekja e materialeve marketuese për produktet dhe shërbimet e caktuara.
 Mbështetja e degëve lidhur me produktet, karakteristikat, tiparet, instruksionet dhe marketingun.
 Mbështetja e degëve në trajnimin e stafit lidhur me aktivitete dhe shërbime të caktuara të menaxhuara nga Departamenti “Menaxhimi i  Marrëdhënieve me Klientët dhe Marketingut Qendror”.

Kualifikimet

Diplomë Universitarare në Ekonomi, Informatikë Ekonomike ose fakultete të ngjashme.
 Eksperiencë pune të paktën 2(dy) vite në sektorin Bankar.
 Të ketë njohuri të mira për Kompjuterin.
 Të ketë aftësi të mira në SQL, BI Tools, Microsoft Office: Exel, Word, Outlook, PowerPoint, etc.
 Njohuri të përgjithshme në HTML, CSS, JS.
 Preferohet të ketë njohuri të mira në përdorimin e platformës Pega ose platforma të tjera të ngjashme CRM.
 Të ketë aftësi konceptuale, analitike, kreative për sektorin Bankar.
 Mprehtësi e fortë e biznesit dhe aftësi për të konceptuar ndryshimet në kushtet e tregut dhe për të nxitur të menduarit novator.
 Të mund të punojë jashtë orarit zyrtar të punës sipas kërkesave të punës.
 Të ketë njohuri të mira të gjuhës Angleze.

Interested candidates are encouraged to apply in our website www.bkt.com.al or to this link: https://cv.bkt.com.al/candidate/job_search# until 10.12.2021.
All applications will be treated with the highest confidentiality. Only candidates that meet our criteria will be notified.

Job Detail
  • Offerd Salary0- £15,000
  • Career LevelOthers
  • Experience2 Years
  • GenderBoth
  • INDUSTRYFinance
  • QualificationDiploma
Shortlist Never pay anyone for job application test or interview.