DBA PRO S.p.A. shoqeri e kontrolluar nga DBA Group SPA prej me shume se 30 vjetesh ofron shërbime të projektimit inxhinierik për infrastruktura të rrjetëzuara ose të vetme, duke organizuar dhe administruar zinxhirët operativë dhe aktivitetet teknike të projekteve komplekse (menaxhimi i ndërtimit, menaxhimi i sigurisë në kantieret e ndërtimit ) Gjithashtu kryen studime për Arkitekturë dhe Dizajn; Studimet e fizibilitetit dhe Masterplani; Projektim arkitektonik paraprak, përfundimtar dhe ekzekutiv; Koordinimi i projekteve të specializuara; Menaxhimi i punëve të përgjithshme dhe të specializuara.

Departamenti
: MEP /Energy
Pozicioni: Projektues elektrik Junior

Kandidati do të përfshihet në aktivitetet e mëposhtme:

  • Zhvillimi i projektimit të sistemeve elektrike në sektorin civil;
  • Llogaritja e vijave dhe vizatimi i diagrameve njëdrejtëzësh dhe shumëdrejtëzësh;
  • Hartimi i planeve në softuer CAD 2D dhe 3D dhe modelimi BIM i impianteve;
  • Hartimi i raporteve dhe specifikimeve teknike përshkruese dhe llogaritjet metrike vlerësuese;

Kualifikimet dhe kërkesat

  • Diplomë ne inxhinieri elektrike ose elektroteknike;
  • Përvojë minimale në projektimin e sistemeve elektrike civile dhe/ose industriale;
  • Njohuri të mira të software të vizatimit Autocad;
  • Njohuri të metodës së projektimit BIM dhe software Revit MEP;

Shënime
Ju lutemi, dërgoni aplikimin tuaj të plotë dhe CV- në, tek Adresa: office@brahimajferizajlaw.albrahimaj.law@gmail.com