Financier/e

Application deadline date has been passed for this Job.
This job has been Expired
Punajuaj
 • Post Date: December 14, 2021
 • Applications 0
 • Views 37
Job Overview

Financier/e

Detyrat

Roli dhe pergjegjesite:

Financieri/ja eshte pergjegjes per pergatitjen e informacionit financiar perkates te Shoqerise si dhe kryen regjistrimin e te gjitha te dhenave financiare ne sistemin kontabel te Shoqerise, duke u bazuar ne informacionin e pasqyruar ne kontrata, fatura shitje & blerje, arka, levizjet bankare, etj., duke perfshire:

 • Regjistrimin e veprimeve bankare dhe me arken;
 • Pergatitjen e liste pagesave, ne baze te monitorimit te prezences;
 • Verifikimi dhe rikoncilimi i te dhenave ndermjet sistemit te operatorit te udhetimit dhe konfirmimi me sistemin kontabel te kompanise;
 • Verifikimi i dokumentacionit mbeshtetes per faturat ne sistemin e kontabilitetit dhe ne rast te mosperputhjet pasuese me shitesin dhe / ose departamentin fillestar;
 • Monitorimin e klienteve dhe furnitoreve per detyrimet;
 • Rikoncilimi i bilanceve te shitesve ne baze mujore;
 • Pergatitjen e deklarimeve dhe rakordimet ne lidhje me marredhenien me shtetin;
 • Funksionet dhe detyrat kryesore ne lidhje me marredhenien e Shoqerise me organet tatimore dhe instanca te tjera shteterore;
 • Funksionet dhe detyrat kryesore ne lidhje me veprimtarite financiare te Shoqerise;
 • Funksionet dhe detyrat kryesore ne lidhje me raportimet periodike tek ortaket;
 • Te tjera. Gjithashtu pergatit pasqyrat financiare te Shoqerise si dhe raporton periodikisht te ortaket e Shoqerise.

Kualifikimet

KUALIFIKIMET DHE AFTESITE E KERKUARA:

 • Diplome Universitare ne deget e Ekonomise (Finance, Kontabilitet, Administrim Biznes).
 • Perdorimi shume i mire i paketes Microsoft Office (Word, Excel) eshte i domosdoshem;
 • Te kete njohuri te pergjithshme per punen ne sisteme dhe aftesi te mira per te punuar ne to. E preferueshme me pervoje mbi 2 vjecare;
 • Aftesi te sakta raportimi / vemendje ndaj detajeve / aftesive matematikore;
 • Te jete person korrekt, i organizuar i orientuar drejt realizimit te detyrave ne menyre te sakte dhe brenda afateve te percaktuar;
 • Aftesi ne analizimin e te dhenave financiare.

Procedura e Aplikimit:

Kandidatet e kualifikuar duhet te aplikojne me email ne adresen monitor@savatours.com

Do të kontaktohen vetëm kandidatët e përzgjedhur për intervistë!

Job Detail
 • Career LevelOthers
 • Experience2 Years
 • GenderFemale
 • INDUSTRYFinance
 • QualificationDiploma
Shortlist Never pay anyone for job application test or interview.