Financier/e

Punajuaj
 • Post Date: January 5, 2022
 • Apply Before: May 6, 2022
 • Applications 0
 • Views 3
Job Overview

AlbSolution kompania që merret me tregtim të materialeve të pastrimit, detergjentë pastrimi, artikujt të ndryshëm industrial, kërkon të punësojë:

Financier/e 

QËLLIM BAZË:

Qëllimi i këtij pozicioni është kujdesja për financat e kompanisë, raportimin financiar te kompanise në të gjitha aspektet.

Detyrat

Përgjegjësitë menaxheriale

 • Është përgjegjës për raportimin finanicar të shoqërisë në të gjitha
 • Ndërton dhe menaxhon sistemin e administrimit të informacionit financiar dhe sistemin e raportimit të projekteve dhe njësive gjeneruese të cashit të shoqërisë.
 • Ndërton dhe menaxhon sistemet e kontrollit të brendshëm të shoqërisë për të mbrojtur aktivet e shoqërisë dhe raportimin
 • Mbikqyr dhe menaxhon stafin e kontabiliteti dhe financës dhe sigurohet që funksionet financiare kryer me cilësi dhe eficensë dhe të dhënat financiare janë të
 • Mbikqyr procesin e aprovimit të shpenzimeve, ndryshimin në fondet e
 • Sigurohet që respektohen kufijtë buxhetorë.
 • Sigurohet që planet për investime janë të mbështërura në analiza financiare, dhe janë planifikuar saktë burimet e financimit të operacioneve
 • Krijimi i strategjive parandaluuese për manaxhimin e riskut të likuiditetit, me qellim shmangien e skenareve të mungesës së aftesisë paguese ndaj furnitorëve dhe kreditorëve.

Përgjegjësitë Strategjike

 • Krijon, koordinon dhe vlerëson programent financiare dhe sistemet e informacionit të shoqërisë që të përfshijë buxhetimin, planifikimin e taksave, investimet, dhe ruajtjen e aktiveve.
 • Mbështet zhvillimin e performancës së shoqërisë në tërësi dhe përmirësimin e rezultatit financiar.
 • Zhvillon dhe drejton implementimin e strategjive të biznesit dhe planeve operacionale, projekteve, programeve dhe
 • Koordinohet me drejtues të tjerë të shoqërisë për të siguruar mbeshtetje për inisiativat e biznesit duke siguruar bazën e informacionit dhe analizën e nevojshme, dhe rekomandime.

Kualifikimet

Kërkesat e profilit

Kandidati duhet e plotesoje kriteret e meposhtme:

 • Diplomë në degët finance/kontabilitet;
 • Të ketë njohuri të mira të programeve financiare preferohet Dynamics Nav
 • Minimalisht 5 vite eksperiencë;
 • Njohuri të mira të paketës Office.

Personat e interesuar mund të kontaktojnë në adresat e mëposhtme:

Email:              hr@albgroup.al

Tel:                  0676040096

Adresa:             “Mall of Tirana”  Kompleksi Tirana Industrial Park, kapanoni 27, Kashar“Informacioni personal që do të paraqisni përmes aplikimit tuaj, do të mbrohet dhe përdoret vetëm për qëllime rekrutimi, sipas legjislacionit për mbrojtjen e informacionit personal, konkretisht sipas Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë dhe Ligjit( Nr. 9887, datë 10.03.2008)” Për Mbrojtjen e Informacionit Personal.

Job Detail
 • Career LevelOthers
 • Experience5 Years
 • GenderBoth
 • INDUSTRYFinance
 • QualificationDiploma
Shortlist Never pay anyone for job application test or interview.