Financier/e

Punajuaj
 • Post Date: January 10, 2022
 • Apply Before: May 11, 2022
 • Applications 0
 • Views 4
Job Overview

Caushi Trans ka aktivitet kryesor transportin e mallrave per te trete brenda dhe jashtë vendit.

Adresa: Rruga Nacionale Vore-Fushe Kruje km.4
Ofrohet vend pune Financier/e me eksperience , me kohe te plote.

Detyrat

Detyrat dhe pergjegjesite kryesore:

 • Pergatitja e pasqyrave financiare, raportet, analizat, informacionet ekonomiko – financiare periodike dhe vjetore. (Sipas legjislacionit ne fuqi).
 • Vendosja e objektivave strategjike per të rritur performancen financiare te biznesit.
 • Analiza e kostos, likuiditetit si dhe cash-flow.
 • Organizimi dhe ndjekja e marrëdhënieve me institucionet shteterore (Tatimet, Sigurimet Shoqerore dhe Shendetesore, Zyrat e Punesimit etj)
 • Kontrolli i hedhjes se transaksioneve financiare sipas dokumentave mbeshtetes ne perputhje me legjislacionin ne fuqi.
 • Rregjistrimi, klasifikimi dhe permbledhja e transaksioneve financiare.
 • Llogaritja, pergatitja dhe leshimi i faturave te TVSH-se tek klienti.
 • Rregjistrimi ne kontabilitet i transaksioneve financiare.
 • Llogaritja dhe pergatitja e pagesave per tatimet, Sigurimet Shoqerore dhe Shendetesore, Tatim fitimi, detyrimet e tjera ligjore dhe pagesat perkundrejt furnitoreve.
 • Pergatitja e urdherxhirimeve bankare.
 • Kontrolli i veprimeve bankare nese ato jane kryer ne perputhje me dokumentacionet perkatese.
 • Kryerja e detyrave te tjera te departamentit te finances sipas kerkeses se pronarit.

Kualifikimet

Kualifikimet:
•Diplome nga Fakulteti Ekonomik, preferohet ne Finance/Kontabilitet.
•Minimumi 5 vite eksperience pune ne biznes/kontabilitet ( regjistrim blerje-shitje ; rakordim kliente-furnitore)
•Eksperienca ne shoqeri transporti nderkombetar konsiderohet perparesi.
•Te kete punuar me programet financiare Financa 5, Bilanci, Alpha Web ​ .
•Te kete njohuri shume te mira mbi legjislacionin tatimor.

Kerkesa te tjera:
•Te kete perkushtim maksimal ne pune.
•Te karakterizohet nga ndershmeria dhe korrektesia.
•Te kete etike te larte profesionale.

Për të aplikuar në këtë pozicion pune, dërgo CV-në tek kompania Caushi Trans  me email: caushi-trans@hotmail.com

Vetëm Kandidatët e përzgjedhur do të njoftohen per intervistë.  

Suksese!

Job Detail
 • Career LevelOthers
 • Experience5 Years
 • GenderBoth
 • INDUSTRYManagement
Shortlist Never pay anyone for job application test or interview.