Financier Junior

Application deadline date has been passed for this Job.
This job has been Expired
Punajuaj
  • Post Date: December 14, 2021
  • Applications 0
  • Views 11
Job Overview

Ёshtë përgjegjës për regjistrimin e faturave në sistem dhe pagesat e furnitorëve sipas afateve të kontratave dhe stokut.

Plotëson xhirimet e bankës dhe bën rakordimin me “Statement” çdo muaj deri në dt. 5 para plotësimit të rezultatit.

Bën rakordimin me furnitorët, rregullimin e artikujve me minus, rivlerësimin dhe kontrollin e kostove në system çdo ditë.

Kontrollon marzhin, shitjet, të ardhurat, shpenzimet dhe raporton në bazë ditore, mujore, tremujore dhe vjetore për to. etj

 

hr@bigalbgroup.al

Job Detail
  • Career LevelOthers
  • ExperienceLess than 1 Year
  • GenderBoth
  • INDUSTRYFinance
  • QualificationDiploma
Shortlist Never pay anyone for job application test or interview.