JUPITER GROUP synon të rekrutojë FINANCIERE – KONTABILISTE

Kërkesa për kandidatet:
• Të jetë diplomuar në nivelin master për Financë Kontabilitet.
• Të ketë 5 vjet eksperiencë në mbajtjen e bilanceve dhe llogarive.
• Të ketë mbyllur vetë të paktën 2 bilance, të një xhiroje 1 ml Usd e lart.
• Të ketë njohuri për programin financiar Financa 5.
• Të zotërojnë mirë gjuhen Angleze dhe atë Italiane.
• Të zotëroje aftësi të mira komunikative dhe punë në grup.

Përshkrimi i Punës
• Përgjegjëse për mbajten e sistemit të kontabilitetit sipas legjislacionit tatimor dhe parimeve kontabel.
• Përgjegjëse për pasqyrat financiare, bilancin ,listepagesat, deklarimin e taxave/TVSH-së, etj.
• Përgjegjëse për organizimin dhe përgatitjen e dokumentacionit financiar.
• Përgjegjëse për komunikimin dhe koordinimin e punës me Tatim Taksat,QKR, Bankat etj.
• Përgjegjëse për manaxhimin e inventarit , aktiveve të qëndrueshme etj.
• Përgjegjëse për manaxhimin e arketimeve dhe pagesave nepermjet sistemit bankar dhe arkës.
• Përgjegjëse për analiza te ardhurash dhe shpenzimesh.
• Përgjegjëse për arkëtimet, pagesat dhe mbajtjen e gjendjes ditore te arkes.

Të interesuarit të dërgojnë CV tek adresa:   hr@jupiter.al