Inxhiner Mekatronik

Punajuaj
 • Post Date: January 8, 2022
 • Apply Before: May 9, 2022
 • Applications 0
 • Views 5
Job Overview

https://www.kraco.al/

Detyrat

 • Analizimi i sistemeve ekzistuese dhe zhvilliimi i strategjive te mirembajtjes se makinerive.
 • Suportimi i kolegeve gjate planifikimit, zhvillimit, instalimi dhe mirembajtje. Identifikimi i problemve potenciale dhe marrja e masave te duhura.
 • Drejtimi i kerkimeve te nevojshme per te zhvilluara praktikat me te mira ne Departamentin Teknik.
 • Koordinimi me Inxhinjeret per te qene te sigurte qe cilesia e produkteve eshte kryer ne kohen e duhur.
 • Kryerja e kontrolloit ne te gjitha makinerite dhe raportimi i nevojshem per permiresime.
 • Te shfrytezoje dhe te jape gjithe njohurite e tij per te permiresuar punen e makinerive te prodhimit .
 • Te asistoje pajisjet dhe makinerite e prodhimit ne raste difektesh.
 • Te mirembaje sipas planifikemeve pajisjet dhe makinerite e prodhimit.
 • Te riparoje sistemin e shperndarjes se energjise elektrike te kompanise.
 • Ndjek porosine per te gjitha pajisjet e nevojshme per Departamentin Teknik.
 • Mban koresporndencat me te gjithe furnitoret kombetar dhe nderkombetar per Departamnetin Teknik.
 • Sugjeron inovacione te reja per optimizimin e linjave dhe menaxhimin e tyre ne standarte te larta.
 • Ndjek dhe siguron rregullat kombetare dhe nderkombetare te sigurimit teknik.

Kualifikimet

 • Diplome Universitare ne Degen e Inxhinierit Mekatronik dhe te ngjashme.
 • Njohuri shume te mira te gjuhes Italiane & Angleze.
 • Aftesi shume te mira komunikuese.
 • I afte te punoje ne grup.

Kandidatet e interesuar mund te dergojne aplikimet e tyre me e-mail ne adresen tone elektronike: hr@kraco.al

Ju njoftojme se të gjitha aplikimet do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit Nr9887 percaktuar nga Kuvendi i Shqipërisë për “Mbrojtjen e të Dhënave Personale”.

Job Detail
 • Career LevelOthers
 • Experience2 Years
 • GenderBoth
 • INDUSTRYManagement
 • QualificationDiploma
Shortlist Never pay anyone for job application test or interview.