Inxhinier Ndertimi

Punajuaj
 • Post Date: May 18, 2022
 • Apply Before: September 17, 2022
 • Applications 0
 • Views 12
Job Overview

Shoqeria 4A-M shpk me objekt veprimi në fushën e ndërtimit, projektimit edhe zbatimit kerkone te punesoje Inxhinier Ndertimi.   

Detyrat

 • Perpilimi dhe kontrolli i gjithe dokumentacionit tekniko ligjor ne objekt, si proces-verbale, libreza masash, akte piketimi e kontrolli etj.
 •  Aprovimin e materialeve qe implementohen ne kantier.
 • Hartimin dhe ndjekjen e grafikut te punimeve sipas projektit dhe planit te organizimit.
 • Kontrollon ceshtjet e sigurise ne kantier.
 • Kontrollin e punimeve ne perputhje me projektin, specifikimet teknike dhe kushtet e sigurise se shendetit e jetes ne pune duke u siguruar se te gjitha rregullat po zbatohen sipas legjislacionit ne fuqi.
 • Zgjidh detajet teknike ne perputhje me projektin e zbatimit.
 • Marrja ne dorezim e punimeve te zbatimit, kryerja e Inspektimeve te rregullta.
 • Zbatimi me rigorozitet i kontratave te sipemarrjes.
 • Drejtimi, organizimi dhe koordinimi apo supervizimi i stafit ne varesi per punime ne kantier.
 • Koordinimi i programit te punes midis kontraktoreve.
 • Evidentimi i nevojave per materiale dhe mire administrimi i tyre si dhe i makinerive.
 • Pergatitja e raporteve ditore, javore me problematika dhe ecurine perkatese.
 • Kontrolli i materialeve qe do te perdoren ne objekt (nga ana sasiore) .
 • Te jete pjese e diskutimeve teknike brenda kompanise njekohesisht me supervizorin dhe investitorin.
 • Detyra te tjera siç nevojiten/kërkohen.

Kualifikimet

 • Diplome ne Fakultetin e Inxhinieris se Ndertimit, Master Shkencor prane Universitetit te Tiranes.
 • Te njohe mire programet kompjuterike Autocad, sap (ose programe llogaritese te ngjashme) si dhe te kete njohuri te programeve baze.
 • Te kete njohuri shume te mire ne realizimin e projekteve.
 • Te jete i afte te menaxhoje disa procese njekohesisht.
 • Te kete aftesi per te punuar ne grup si dhe aftesi te shkelqyera komunikimi.
 • Njohuria e mire e gjuhes angleze perben perparesi.
 • Nje nder kushtet kryesore qe aplikanti duhet te plotesoje eshte: Arsimi i kryer ne Fakultetin e Tiranes.

info@4a-m.al

Job Detail
 • Career LevelOthers
 • Experience3 Years
 • GenderBoth
 • INDUSTRYManagement
 • QualificationDiploma
Shortlist Never pay anyone for job application test or interview.