Inxhinier Ndërtimi

Punajuaj
  • Post Date: January 12, 2022
  • Apply Before: May 13, 2022
  • Applications 0
  • Views 0
Job Overview

Përshkrimi i kompanisë. AGIKONS Sh.p.k., një nga kompanitë lider në fushën e ndërtimit, e angazhuar për përsosmëri dhe cilësi të lartë, në kuadër të zhvillimit të saj fton individë të kualifikuar ti bashkohen kompanisë sonë në pozicionin: Inxhinier Ndërtimi

Detyrat

Drejton dhe organizon punen ne kantier. Perpilimi i grafikut te punimeve ndertimore mujor dhe total i projektit, mbi baze te te cilit dergon dhe grafikun e blerjeve te materialeve. Organizimi dhe dhenia e urdhërave te punes javore secilit prej nenkontraktoreve, me qellim arritjen e afateve. Do njoftoje rregullisht nnënkontraktorin per punimet dhe dokumentacionet qe duhet te kryejne sipas Kontrates dhe sipas njoftimeve nga Supervizori. Dhenia e zgjidhjeve e problemeve teknike që mund të ndodhin në objekt, duke u konsultuar me Dep.Projektimit Kerkese per puntori apo nënkontratkto drejtuar Projekt Menaxherit, ne baze te mungesave ne kantier. Kontrollin e nevojshëm cilesor dhe sasior te punimeve te rifiniturave. Plotesimi i procesverbaleve te marrjes ne dorezim te punimeve te kryera nga nënkontraktorët. Plotesimi i pverbaleve te punimeve te maskuara dhe dhenia ne dorezim e punimeve Kontraktorit te Pergjithshem. Ndarja e puneve per teknikun dhe inxhinierin e kantierit. Dhenia e informacionit sasior dhe cilesor nepermjet plotesimit te proçesverbaleve te Ing. Ndertimit qe perpilon librezat e masave. Kontroll HSE ne kantier.

Kualifikimet

Diplomë në Fakultetin e Inxhinierisë së Ndërtimit.                                                                                                                  Eksperiencë 5-10 vjet si Inxhinier Ndërtim.                                                                                                                          Përvojë pune mbi 5 vjet në përllogaritje kostoje dhe preventim.                                                                                        Te kene njohuri shume te mira te paketes baze kompjuterike Microsoft Office si dhe te kete njohuri te mira ne perdorimin e AutoCad.                                                                                                                                                            Gjuhe te Huaja: Anglisht (gjuha e dokumentacioneve) dhe Italisht (komunikimi me Menaxher te Kontraktorit kryesor).                                                                                                                                                                                              Të ketë aftësi shumë të mira komunikuese dhe menaxheriale.                                                                                          Te ketë njohuri shumë të mira në leximin dhe zbatimin e projekteve.

Adresa: Blloku Rezidencial Kodra e Diellit, A0/1 Selitë, Tiranë.
Kontakt: 068 40 52 085.
Kandidatët të cilët plotësojnë kërkesat e lartëpërmëndura, janë të lutur të dërgojnë CV, në adresën si më poshtë. hr@agikons.com.

Job Detail
  • Career LevelOthers
  • Experience5 Years
  • GenderBoth
  • INDUSTRYManagement
  • QualificationDiploma
Shortlist Never pay anyone for job application test or interview.