IT MIS

Punajuaj
  • Post Date: November 23, 2021
  • Apply Before: January 22, 2022
  • Applications 0
  • Views 4
Job Overview

Fondi BESA sh.a Institucion per Kreditimin e Bizneseve, shpall konkurrimin per vend te lire pune ne pozicionin IT MIS, per Zyren Qendrore:

Detyrat

• Te analizoje me hollesi nevojat per mikro-kreditim per automatizimin e proceseve/aktiviteteve te biznesit, te propozoje, zhvilloje dhe mirembaje aplikacione dhe raporte ne perputhje me specifikimet e biznesit
• Te mbeshtese njesite e biznesit per pergatitjen dhe analizimin ne hollesi te kerkesave te biznesit per aplikacione te reja apo modifikimin e atyre ekzistuese dhe te hartoje zgjidhjet perkatese.
• Te zhvilloje, shperndaje dhe te mirembaje raportimet, zgjidhjet/aplikacionet ne perputhje me specifikimet e shkruara te biznesit.

Kualifikimet

• Master ne Shkencat Kompjuterike, Sistemet e Informacioni/Inxhinjeri apo fusha te ngjashme;
• Eksperience dyvjeçare ne bazat e te dhenave, teknikave te zhvillimit te raportimit dhe pozicione te tjera qe lidhen me IT-ne.  Pervoja me hartimin e ruajtjes se te dhenave dhe funksionimin e tyre do te ishte e preferueshme;
• Njohuri shume te mira lidhur me RDBMS (MSSQL/ORACLE), veçanerisht ne sherbimet e raportimit MS dhe instrumentet dhe teknikat perkatese te zhvillimit;
• Njohuri te mira lidhur me funksionimin e sistemit bankar, standartet e kontabilitetit dhe produktet;
• Pervoja e punes me gjuhet e programimit eshte e preferueshme . Net,PHP, Java, PL/SQL, XML, Web service etj;
• Te kete aftesi shume te mira operacionale, analitike dhe komunikimi, te jete i pergjegjshem dhe bashkepunues ne punen ne grup;
• Pervoja ne banke do te ishte e preferueshme (minimumi 2 vjet);
• Njohuri shume te mira dhe aftesi komunikimi ne anglisht;

Te gjithe kandidatet duhet te paraqesin dokumentet e meposhtme:
1. Kerkese per punesim
2. Curriculum Vitae
3. Fotokopje te Diplomes Universitare te shoqeruar me liste notash
4. Deshmi te ndryshme kualifikimi
5. Reference pune nga punedhenesi i fundit
6. Fotografi (1 cope)

Dokumentacioni i kerkuar te dergohet me email ne adresen tone zyrtare te Institucionit sa me poshte:
mfi@besa.org.al
Per çdo informacion tjeter mund te vizitoni faqen tone zyrtare ne internet www.fondibesa.com

Job Detail
  • Offerd Salary0- £15,000
  • Career LevelOthers
  • Experience2 Years
  • GenderBoth
  • INDUSTRYDevelopment
  • QualificationDiploma
Shortlist Never pay anyone for job application test or interview.