Jurist/e

Application deadline date has been passed for this Job.
This job has been Expired
Punajuaj
 • Post Date: December 16, 2021
 • Applications 0
 • Views 54
Job Overview

Infosoft Group shpk, kerkon te punesoje: JURIST/E

Detyrat

 • Ndjekja e zbatueshmerise se legjislacionit fiskal dhe doganor si dhe zgjidhja e problemeve konkrete ne keto fusha.
 • Hartimi dhe negocimi i kontratave te ndryshme (shitjeje, qeraje etj…)
 • Evidentimi i ndryshimeve ne ligjet e biznesit dhe informimi i departamenteve dhe punonjesve te tjere te interesuar, ne lidhje me keto ndryshime.
 • Pergatitje te prokurave dhe autorizimeve të ndryshme
 • Hartim te shkresave me karakter administrativ drejtuar institucioneve të ndryshme
 • Përgatitja e vendimeve të asamblesë te kompanive të grupit

Kualifikimet

 • Diplome universitare e nivelit te dyte, Fakulteti i Drejtesise
 • Minimalisht 3 vjet eksperience pune si jurist/e
 • Njohje shume e mire e gjuhes angleze
 • Njohuri te Ligjit mbi Shoqerite Tregtare
 • Njohuri te Kodit Civil
 • Njohuri te Kodit te Procedures Civile
 • Njohuri te Kodit mbi “Procedurat Administrative ne R.Sh
 • Njohuri te Kodit te Punes dhe legjsilacionit per sigurine dhe shendetin ne pune
 • Aftesi shume te mira analitike
 • Aftesi shume te mira organizative dhe aftesi te punes ne grup
 • Aftesi komunikative verbale dhe ne shkrimin e materialeve tekniko-administrative

Per te aplikuar ju lutem dergoni CV-te dhe dokumente te tjera qe vertetojne kualifikimet tuaja ne adresen e_mail: humanresources@infosoftgroup.com.al

Te dhenat qe do te paraqitni nepermjet aplikimit tuaj do te ruhen dhe perpunohen vetem per qellime rekrutimi, ne mbeshtetje te legjislacionit ne fuqi per mbrojtjen e te dhenave personale. Me konkretisht sipas percaktimeve te Kushtetutes se Republikes se Shqiperise, Ligjit ne fuqi (Nr. 9887 date 10.03.2008) “Per Mbrojtjen e te Dhenave Personale” dhe akteve nenligjore per zbatim.

Job Detail
 • Career LevelOthers
 • Experience3 Years
 • GenderFemale
 • INDUSTRYManagement
 • QualificationDiploma
Shortlist Never pay anyone for job application test or interview.