Koordinator Administrativ

Application deadline date has been passed for this Job.
This job has been Expired
Punajuaj
 • Post Date: December 1, 2021
 • Applications 0
 • Views 13
Job Overview

Koordinator Administrativ

Detyrat

Detyrat dhe përgjegjësitë kryesore janë:

 • Të monitorojë dhe të ndjekë zbatimin e projektit. Në bashkëpunim me INSTAT, Njësia IPA për projektin e BE -së dhe Ambasada do të mbështesin dërgimin e inputeve dhe rezultateve të projektit.
 • Të bashkëpunojë dhe mbështesë punën midis departamenteve e përgjegjëse të INSTAT dhe ekipit të Censit për përmbushjen në kohë të aktiviteteve të projektit duke
  përfshirë procedurat për prokurimin e mallrave dhe shërbimeve të mbuluara nga projekti.
 • Të mbështesë INSTAT në koordinimin e aktiviteteve me donatorë dhe projekte të tjera.
 • Të monitorojë menaxhimin financiar të projektit në përputhje me procedurat teknike, bazuar në marrëveshjen midis INSTAT dhe Ambasadës Suedeze .
 • Të sigurojë që disbursimi i fondeve të jetë në përputhje me termat e referencës të miratuara.
 • Të përgatisë draft raportin narrativ të projektit në bashkëpunim me ekipin e projektit.
 • Të lehtësojë raportimin, rishikimin e buxhetit dhe planit të aktiviteteve në përputhje me projekt dokumentin e miratuar.
 • Të rishikojë buxhetin dhe planin e aktivitetit në përputhje me projekt dokumentin e miratuar.
 • Të mbështesë organizimin e takimeve të Komitetit Drejtues të Projektit dhe takimet vjetore midis INSTAT dhe Ambasadës Suedeze.
 • Të sigurojë që auditimi vjetor i projektit të kryhet në kohë dhe në përputhje me kërkesat e Sida-s /Ambasadës Suedeze sipas marrëveshjes midis INSTAT dhe Ambasadës.
 • Të kryejë detyra të tjera që lidhen me projektin.

Kualifikimet

 • Të zotëroje diplomë universitare. Master Shkencor dhe kualifikime të tjera pasuniveristare përbëjnë avantazh.
 • Të ketë përvojë pune (e provuar) në menaxhim dhe zbatim projekti, jo më pak se 5 vite.
 • Të ketë eksperiencë pune (e provuar)me administratën publike, dhe me donatorë, jo më pak se 7 vite së bashku.
 • Preferohet me përvojë pune të mëparshme dhe njohuri në procedurat e prokurimit.
 • Zotërim i mirë në të folur dhe shkruar i gjuhës angleze.
 • Njohuri dhe përvojë të mirë të programeve dhe funksioneve kompjuterike

Aplikanti duhet të jetë i vetë-motivuar dhe të zotërojë aftësi të mira komunikimi, aftësi organizative, aftësi të mira raportimi dhe nivel të lartë të ndërgjegjësimit për çështjet e transparencës dhe integritetit.

 

Informacione te tjera:Kandidatët duhet të dorëzojnë dokumentat si më poshtë:
a – Jetëshkrim (CV)
b – Fotokopje të diplomës.
c – Fotokopje të librezës së punës (të gjitha faqet që vërtetojnë eksperiencën në punë);
d – Fotokopje të letërnjoftimit (ID);
e- Çdo dokumentacion tjetër që vërteton plotesimin e kritereve te kerkuara;

Kopje te dokumentave të siperpermendura te dorëzohen me postë apo drejtpërsëdrejti në INSTAT brënda datës 12.10.2021 ne adrësën: “Instituti Statistikave, Rr. Vllazën Huta, Nd.35, H.1, Njësia Administrative Nr.2, 1017”   

Aplikimi realizohet nëpërmjet faqest së Institutit të Statistikave në seksionin e vëndeve vakante për pozicionet me kontrata të përkohëshme.
Mund te aplikoni ketu: http://rekrutime.instat.gov.al/shpalljet/shfaq-te-perkohshem/102

Job Detail
 • Career LevelOthers
 • Experience5 Years
 • GenderBoth
 • INDUSTRYManagement
 • QualificationDiploma
Shortlist Never pay anyone for job application test or interview.