Magazinier

Punajuaj
 • Post Date: December 29, 2021
 • Apply Before: May 27, 2022
 • Applications 0
 • Views 1
Job Overview

Educational Centre kërkon të punësojë për nevojat e kompanisë një Magazinier.
Ky pozicion ka përgjegjësinë për të menaxhuar dhe kryer çdo proces të hyjes e daljes te mallit në magazinë dhe pasqyrimin e saj në sistemin financiar Financa5 që lidhet me magazinën perkatëse të kompanisë.

Detyrat

Objektivi kryesor i magazinierit është:

 • Të kontrolloje të gjithë mallin (librat dhe materialet didaktike) që hyjnë dhe dalin në hapesirën që ka nën pergjegjesi si dhe të sistemoje atë në sektoret përkatës.
 • Të kontrollojë vazhdimisht gjëndjen fizike dhe atë qe ka të ngarkuar në sistemin financiar.
 • Të kujdeset për mirembajtjen e magazinës si dhe për të gjitha të mirat e materiale të vendosura në hapësirën që ka nën përgjegjësi dhe administrimin e mallit brenda saj.
 • Të ketë nën kontroll inventarin e asesteve në përgjegjesi të magazinës.
 • Të kontrollojë sasinë dhe cilësine e të gjithe mallit (librat dhe materialet didaktike) qe hyjnë e dalin si dhe të bëjë sistematikisht inventaret për të gjithë sektorët e magazinës;
 • Të respektoje rregullat dhe funksionimin e magazines duke mos penguar procesin e punës.
 • Të bëjë në bazë të fletë-hyrjeve, fletë-daljeve,fletë shoqerimet, ngarkimet dhe shkarkimet dhe kontrollin e sasisë e cilesisë se materialeve qe hyjne e dalin nga magazina; keto të paraqitura edhe ne sistemin financiar.
 • Të mbaje dokumentat e mëparshme, si flete hyrje, flete dalje, kartela, liber magazine, flete kerkese,fletë shoqërimi dhe proces verbal etj.
 • Të jetë në gjendje të vendosi ndryshimet në çmime në periudha të ndryshme ;
 • Të kordinohet me operatorin e Financës mbi inventarin e magazinës gjatë procesit të dorëzimit të materialeve;
 • Të dorezojë në afat dokumentat e kerkuara nga Financa.
 • Të raportojë tek Financa për punën e kryer dhe problemet që ka.
 • Të ruajë dokumentacionin e levizjeve të magazinës fizikisht dhe në sistemin finanaciar

Kualifikimet

Kualifikimi i kerkuar:

 • Të ketë mbaruar shkollën e lartë, preferohen degë të Ekonomikut;
 • Te kete njohur te sistemit financiar Financa5
 • Të ketë aftësi bazë në përdorimin e kompjuterit (njohuri për paketën Microsoft Office).
 • Njohuri te gjuhes Angleze jane nje avantazh.

Aftesi te kerkuara:

 • Të jetë korrekt dhe fleksibël;
 • Të jetë i organizuar dhe i komunikueshëm, për punën në grup.
 • Të gëzojë frymën e punës në grup dhe të jetë dinamik;
 • Të jetë i komunikueshëm dhe përgjegjës për zbatimin e detyrave të ngarkura;
 • Te jete menaxhues i mire i kohes se punes.

Eksperienca:-

 • Minimumi 3 vjet experiencë punë si magazinier, preferohet në sektorin privat;

Aplikantet e interesuar te dergojne CV ne adresen: recruitments@educationalcentre.al

Job Detail
 • Career LevelOthers
 • Experience3 Years
 • GenderBoth
 • INDUSTRYFinance
 • QualificationDiploma
Shortlist Never pay anyone for job application test or interview.