Menaxher Finance

Application deadline date has been passed for this Job.
This job has been Expired
Punajuaj
 • Post Date: December 24, 2021
 • Applications 0
 • Views 61
Job Overview

Kompania Albanian Distribution Company (ADC) është duke kërkuar për pozicionin “Menaxher Finance” Menaxheri i Finances siguron mbarevajtjen e veprimtarive operacionale ditore te kompanise, ne perputhje me politikat dhe strategjite baze te shoqerise dhe ka ne fokus ruajtjen e balancave ekonomike dhe financiare, me qellim arritjen nje fitimi te qendrueshem te shoqerise.

Detyrat

 • Mban regjistrimet kontabël për të gjithë aktivitetin ekonomik dhe financiar të kompanisë;
 • Realizon deklarimet në institucionet shtetërore duke respektuar me rigorozitet afatet e përcaktuara;
 • Përgatit pasqyrat financiare në fund të muajit, analiza kostosh, analiza shitjes, cash flow etj;
 • Menaxhon, koordinon dhe kontrollon te gjitha aktivitet me palët e treta të lidhura ngushtë me çeshtjet financiare të kompanisë;
 • Përpilon autorizmet e proçedurave të brendshme dhe monitoron zbatimin e tyre (magazina, shitje, arkëtime/pagesa);
 • Përpilon dokumentat e blerjes dhe shitjes në bazë të legjislacionit tatimor;
 • Ndjek proçedurat doganore dhe përllogaritjet në bazë të legjislacionit në fuqi;

Kualifikimet

Edukimi: Diplomë Universitare në Financë – Kontabilitet
Përvoja:

 • Përvojë pune 5-vjeçare në profilin e kërkuar; (eksperiencë në kompani private);
 • Njohuri shumë të mira të programeve Finaciare;
 • Njohuri shumë të mira të paketës Mc Office (Excel-i është domosdoshmëri);
 • Të zotërojë mirë gjuhën Angleze;
 • Të jetë person korrekt, i besueshëm, bashkëpunues dhe i organizuar.

Të gjithë kandidatët e interesuar janë të lutur të dërgojnë CV e tyre në adresën e e-mail hr@adc.al

Job Detail
 • Career LevelManager
 • Experience5 Years
 • GenderBoth
 • INDUSTRYManagement
 • QualificationDiploma
Shortlist Never pay anyone for job application test or interview.