Menaxher Shitjesh

Application deadline date has been passed for this Job.
This job has been Expired
Punajuaj
 • Post Date: December 20, 2021
 • Applications 0
 • Views 79
Job Overview

Pershkrimi;

Përgjegjës për mbikqyrjen e operacioneve të shitjes në një numër të caktuar të njësive tregëtare si dhe për realizimin e objektivave të shitjes në njësitë, grup-produktet e caktuara dhe/ose ekipin e caktuar. Ai siguron menaxhimin e ekipeve të shitjeve dhe zbatimin e strategjive, në përputhje me politikat e kompanisë për arritjen e objektivave të caktuara, në aspektin e volumeve dhe fitimit, përmes ndihmës, mbështetjes dhe kontrollit të ekipeve të tij.

Detyrat

Detyrat

 • Arritjen e objektivave vjetore të vëllimit të shitjeve dhe realizimin e objektivave sipas linjave të produktit, për të gjithë personelin e shitjes, në varësi.
 • Mbarëvajtjen e aktivitetit të shitjeve dhe zbatimin e rregullave, rregulloreve dhe procedurave nga i gjithë stafi në varësi.
 • Zhvillimin, mirëmbajtjen dhe përmirësimin e marrëdhënieve me klientët ekzistues dhe të rinj në njësitë ose ekipet në varësi.
 • Sigurimin e saktësisë dhe korrektësisë së të dhënave mbi aktivitetin e shitjes së ekipit në varësi.
 • Organizon aktivitetin e shitjeve në seksionin e tij, duke komunikuar pritshmëritë e punës për stafin, objektivat, monitorimin e aktivitetit.
 • Siguron arritjen e objektivave të shitjes duke kontribuar me asistencën dhe ndihmën ndaj punonjësve të shitjes në varësi, kontrollin mbi produktivitetin, cilësinë dhe standardet e shërbimit ndaj klientit, zgjidhjen e problemeve dhe propozimeve për përmirësimin e sistemit.
 • Ndjek në mënyrë të vazhdueshme, mbi baza ditore, realizimin e treguesve në seksionin e tij.
 • Detajon dhe rishikon kuotat vjetore të shitjeve për njësitë / ekipet e shitjes në varësi.
 • Merr pjesë në takime dhe analiza të rregullta me stafet e shitjeve për të diskutuar rezultatet dhe strategjitë. Identifikon mundësi të reja për zhvillimin dhe zgjerimin e aktivitetit të shitjeve.

Kualifikimet

Kualifikimet

 • Diplomë Bachelor në Menaxhim Biznes, Marketing ose të ngjashme;
 • Minimumi 5 vite eksperiencë pune në fushën e shitjeve;
 • Njohuri mbi organizimin dhe zhvillimin e shitjeve ;
 • Gjuhë të huaja: Anglisht, Italisht;
 • Njohuri të mira kompjuterike, MS Office, Outlook, etj;
 • Aftësi organizative, drejtuese dhe pune në grup;
 • I përgjegjshëm për kryerjen e detyrave, zbatimin e afateve dhe realizimit të objektivave.

Për të aplikuar për këtë pozicion pune ju lutem dërgoni CV tuaj në;  e.plaku@maxgroup.al

Job Detail
 • Career LevelManager
 • Experience5 Years
 • GenderBoth
 • INDUSTRYManagement
 • QualificationDiploma
Shortlist Never pay anyone for job application test or interview.