Ndihmese ekonomiste

Punajuaj
 • Post Date: January 14, 2022
 • Apply Before: May 15, 2022
 • Applications 0
 • Views 3
Job Overview

Laghi shpk eshte kompani qe meret me prodhimine e kemishave/ faconeri.

Laghi shpk eshte ne kerkim te kandidateve potencial ne rolin e;  Ndihmese Ekonomiste / Asistente zyre

Detyrat

 • Është përgjegjës për përgatitjen e informacionit financiar përkatës të Shoqërisë
 • Menaxhon regjistrimin e të gjitha të dhënave financiare në sistemin kontabël të Kompanisë, duke u bazuar në informacionin e pasqyruar në kontrata, fatura shitje & blerje, arka, levizjet bankare, etj., duke përfshirë:
 • Regjistrimin e veprimeve bankare dhe me arkën;
 • Përgatitjen e listë pagesave, në bazë të monitorimit të prezencës;
 • Verifikimi dhe rikoncilimi i të dhënave ndërmjet sistemit të operatorit të udhetimit dhe konfirmimi me sistemin kontabël të kompanisë;
 • Pergatitjen e faturave dokumenteve shoqerues te mallit, faturat doganore, faturat elektronike si dhe agiornimin ne programet e ndryshme te shoqerise
 • Monitorimin e klientëve dhe furnitorëve për detyrimet;
 • Pergatitjen e raporteve te ndryshme te prodhimit dhe monitorimin e tyre
 • Pergatitjen e deklarimeve dhe rakordimet në lidhje me marrëdhenien me shtetin;
 • Mirembajtjen e websitet, raportet e shitjeve, inventaret, karikimin e te dhenave / produkteve ne web.
 • Funksionet dhe detyrat kryesore në lidhje me raportimet periodike tek eprorët;
 • Gjithashtu pergatit pasqyrat financiare të Kompanisë si dhe raporton periodikisht tek eprorët.

Kualifikimet

 • Diplomë Universitare Preferohet Fakulteti i Ekonomisë, Dega Financë/ Kontabilitet ose Administrim Biznesi
 • Preferohen studimet Master në të njëjtin profil
 • Të ketë njohuri shumë të mira të paketës bazë MS Office (windows, excel; Power Point), Photo Shop
 • Te kete njohuri shume te mira te gjuhes ITALIANE.
 • Të ketë përvojë pune jo më pak se 1 vjet në profil të ngjashem
 • Përbën avantazh eksperienca e punës në sektorin Faconit
 •  Të ketë aftësi të mira në njohjen e kontabilitet
 • Të ketë perkushtim maksimal gjatë orarit të punës
 • Të jetë i/ e komunikueshëm me kolegët dhe i/e gatshëm, në çdo kohë të japin ndihmen e tyre për nevojat e kompanisë
 • Te jete fleksibel dhe i/e hapur per detyrat e reja
 • Te kete aftesi te punoje ne grup dhe ne baze te objektivave
 • Të karakterizohet nga ndershmeria, integriteti dhe korrektësia
 • Të ruaj konfidencialitetin dhe të ketë etike të lartë profesionale.

Kontaktoni ne nr e tel: +355 67 545 5405, ose dergoni CV tuaj ne laghishpk@gmail.com

Job Detail
 • Career LevelOthers
 • ExperienceLess than 1 Year
 • GenderFemale
 • INDUSTRYFinance
 • QualificationDiploma
Shortlist Never pay anyone for job application test or interview.