Oficer i Shendetit dhe Sigurise ne Pune Tirane

Punajuaj
 • Post Date: November 15, 2023
 • Apply Before: July 14, 2025
 • Applications 0
 • Views 13
Job Overview

Oficer i Shendetit dhe Sigurise ne Pune eshte pergjegjes per implementimin dhe zbatimin e “Rregullores se sigurimit teknik per punen ne ndertim”, “Rregullores dhe sistemit te Menaxhimit te ISO 45001:2018”te kompanise Gener2, Legjislacionin e Sigurise te pergjithshem dhe per kantieret e ndertimit te kompanise.

Detyrat

 • Realizon trajnimin baze ne kantier dhe trajnimet specifike per personelin e kantierit sipas programit te hartuar te trajnimeve;
 • Instrukton puntoret, inxhinieret dhe manovratoret per te ulur rreziqet e aksidenteve te mundshme;
 • Eshte pergjegjes per kontrollin e implementimit te Planit te Sigurise dhe Kordinimit ne Kantier;
 • Eshte pergjegjes per trajnimin dhe implementimin ne raste emergjencash te procedurave te te parashikuara ne Planin e Sigurise dhe Kordinimit;
 • Kontrollon qe metodologjia e punes se aplikuar eshte ne perputhje me instruksionet e sigurta te punes;
 • Kerkon nderprerjen e cdo aktiviteti pune te zhvilluar jashte standartit te sigurise dhe qe prezanton rrezik eminent per stafin;
 • Realizon inspektimet ditore sipas programit te inspektimeve duke plotesuar dokumentacionin perkates sipas procedures te Oficerti te Sigurise;
 • Ploteson regjistrin e inspektimeve dhe monitoron plotesimin e masave te sigurise duke e raportuar ate te HSE Manager me frekuence javore;
 • Ploteson listat e kontrollit per punimet specifike sipas planit te inspektimeve;
 • Mban statistikat e incidenteve ne kantier;
 • Eshte pergjegjes per kontrollin e implementimit e te gjitha masave parandaluese dhe mbrojtese te specifikuara ne Planin e Sigurise dhe Kordinimit;
 • Ekzaminon dokumentacionin e makinerive, ambjentin e punes dhe strukturat, ben matjet e zhurmave, nxehjes dhe vibrimeve dhe i evidenton ato me paisjet perkatese;
 • Ekzaminon punetoret per paisjet e pershtatshme personale te sigurise, sic jane syzet, kufjet, dorezat dhe veshje pune te pershtatshme;
 • Ekzaminon dokumentacionin ligjor te sigurise dhe shenetit ne pune te detyrueshem ne kantier;
 • Investigon masat qe jane marre per tu mbrojtur nga semundjet profesionale;
 • Investigon procedurat e punes ne ambjente te rrezikshme ose punes me substance potencialisht te rrezikshme.

Kualifikimet

 • Edukimi: Fakulteti i Inxhinierise se Ndertimit / Preferohet Inxhinier Ndertimi.
 • Certifikime: Certifikata sigurie si “Pergjegjes i Sigurise dhe Shendetit ne Pune”, “Koordinator i Sigurise” ose certifikata te tjera ne fushen e sigurise.
 • Gjuhe te huaja: Anglisht, Italisht.
 • Njohuri kompjuterike: Msc Office, Autocad, Project.
 • Eksperienca e kerkuar: Mbi 3 vjet ne fushen e ndertimit. Mbi 2 vit ne sigurimin teknik.
 • Te jete i gatshem per te punuar jashte Tirane.

Te gjithe te interesuarit, jane te lutur qe te dergojne CV nepermjet adreses se e-mailit careers@gener2.al

* Vetem kandidatet e perzgjedhur do te kontaktohen.

* Të gjithë aplikimet do të trajtohen me konfidencialitet sipas ligjit Nr. 9887 të vendosur nga Parlamenti i Shqipërisë mbi “Mbrojtjen e të dhënave personale”

Job Detail
 • Career LevelOthers
 • Experience3 Years
 • GenderBoth
 • INDUSTRYManagement
 • QualificationDiploma
Shortlist Never pay anyone for job application test or interview.