Pergjegjese Finance

Punajuaj
  • Post Date: November 23, 2021
  • Apply Before: January 22, 2022
  • Applications 0
  • Views 0
Job Overview

Kompania Klar Sh.P.K. me ekskluzivitetin e brandit të mirënjohur të Kafes Segafredo për Shqipërine, Kërkon të punesojë një Pergjegjëse Finance.

Detyrat

– Organizon drejtimin dhe mbykqyrjen (dhe në departamentet e tjera si shitje/blerje/logjistikë etj) e të gjitha funksioneve të menaxhimit të departamentit të financave dhe kontabilitetit.
– Të mbykqyri dhe të mbajë nën kontroll tërësinë e sistemit financiar/kontabël të shoqërisë.
– Të krijojë dhe të mbajë nën kontroll procedurat e hedhjes se të dhënave në programin kontabël.
– Të mbikqyri në vazhdimësi dhe me përpikmëri proceset financiare, të kryejë analiza/kontrolle të rregullta të faturimeve & pagesave të klienteve duke evidentuar klientet me probleme me likujdime; të mbajë raportet me klient – furnitoret për cështje financiare.
– Të sigurojë që dokumentacioni të arkivohet në mënyre korrekte me të gjitha të dhënat e nevojshme për të maksimizuar eficencën e departamentit të financës (dosjet përkatëse të klient furnitorëve, arkës/bankës, të punonjësve dhe listpagesave, të aseteve etj).

Kualifikimet

– Të ketë mbaruar arsimin e lartë në Fakultetin Ekonomik, dega Finance.
– Të ketë njohuri shumë të mira të kontabilitetit dhe Finance 5.
– Të ketë njohuri shumë teë mira të legjislacionit fiskal.
– Të ketë njohuri shumë të mira të planifikimit dhe zhvillimit të problemeve ekonomike-financiare.
– Të ketë eksperiencë pune mbi 5 vjet.
– Të ketë njohuri shumë të mira të gjuhës angleze.

Të gjithë kantidatët e interesuar duhet të aplikojnë me CV -në e detajuar në shqip me foto bashkangjitur, në adresen: burimenjerezore@klar.al
Suksese!

Job Detail
  • Offerd Salary0- £15,000
  • Career LevelManager
  • Experience5 Years
  • GenderFemale
  • INDUSTRYFinance
  • QualificationDiploma
Shortlist Never pay anyone for job application test or interview.