Software Developer Senior Full Stack

Punajuaj
  • Post Date: December 27, 2021
  • Apply Before: June 25, 2022
  • Applications 0
  • Views 20
Job Overview

DBA PRO S.p.A. shoqeri ICT e kontrolluar nga DBA Group SPA zhvillon platforma softuerike ne mbeshtetje te inxhinierisë, te projekteve dhe asset management, te sigurise dhe te kontrollit ne automatizimit industrial; zbaton zgjidhje për automatizimin e proceseve që lidhen me menaxhimin e ciklit jetësor dhe funksionimin e rrjeteve infrastrukturore teknologjike, logjistike, rrugore – autostradale dhe ofron shërbime konsulence të Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit për menaxhimin e veprave dhe infrastrukturave. Departamenti: Digital Engineering Technologies Pozicioni: SOFTWARE DEVELOPER SENIOR FULL STACK 

Kualifikimet

Kualifikimet dhe kërkesat                                                                                                                                                        Diplomë Bachelor në Inxhinieri Informatike, Shkenca kompjuterike ose ekuivalente.                                                    3 vite eksperience pune në zhvillimin e portaleve dhe aplikacioneve web-based në mjedisin .NET.                Njohuri të shkëlqyera të gjuhës programuese C # dhe mjedisit .NET Core.                                                                    Te kete aftësi për të zhvilluar analiza funksionale dhe specifikime teknike.                                                                    Te kete aftësi për të modeluar dhe dizajnuar bazat e të dhënave (diagramet ER, modelet relacionale, etj.)            Te kete aftësi për të dizajnuar dhe zhvilluar portale dhe aplikacione web-based .                                                          Te kete njohuri për modelet kryesore të projektimit dhe aplikimet e tyre (SOLID, etj.)                                              Te kete njohuri për teknologjitë e klientit / front-end për ueb: Typescript, JavaScript, jQuery, CSS3, HTML5, XML, Json                                                                                                                                                                                      Te kete njohuri të shkëlqyera të gjuhës SQL dhe të DBMS kryesore SQL (MySql, Microsoft Sql Server, MongoDB, etj.)                                                                                                                                                                                                      Te kete njohuri të shkëlqyera të mjediseve më të njohura të zhvillimit (Visual Studio, VS Code) dhe kohën e funksionimit (Tomcat, JBoss, etj.)                                                                                                                                            Te kete njohuri të shkëlqyera të GIT Te preferueshme qe plotësojnë profilin duke e bere një element preferencial:   njohuri të gjuhëve dhe mjeteve të modelimit dhe përfaqësimit UML, BPMN aftësi në zhvillimin e ndërfaqeve të integrimit dhe arkitekturave të orientuara nga shërbimi (web service, SOAP / REST, WSDL, …) aftësi mbi Identity server aftësi në bazat e të dhënave NoSQL aftësi për arkitekturat dhe mikroshërbimet e shpërndara dhe teknologjitë përkatëse (ode messaggi, gateway, discovery, Docker, Kubernetes, ecc. ) njohuri për të paktën një platformë për analizën, raportimin dhe integrimin e të dhënave aftësi në zhvillimin e aplikacioneve të realitetit të shtuar dhe virtual duke përdorur platformën Unity aftësi në fushën machine learning e data mining njohuri të Matlab, Python ose R

Gjithashtu konsiderohen kërkesa:                                                                                                                                   Aftësi për punë ne grup;                                                                                                                                                                  Aftësia për të kryer në mënyrë të pavarur aktivitetet e caktuara;                                                                                Orientimi drejt rezultateve dhe respektimi i afateve;                                                                                                      Vëmendje ndaj cilësisë së rezultateve;                                                                                                                            Njohuri te mira të gjuhës angleze

 

Ju lutemi, dërgoni aplikimin tuaj të plotë dhe CV- në ne anglisht ose italisht, tek adresa:  office@brahimajferizajlaw.al; brahimaj.law@gmail.com

Job Detail
  • Career LevelOthers
  • Experience3 Years
  • GenderBoth
  • INDUSTRYIT
  • QualificationDiploma
Shortlist Never pay anyone for job application test or interview.