Specialist Finance-Kontabilitet

Application deadline date has been passed for this Job.
This job has been Expired
Punajuaj
  • Post Date: December 12, 2021
  • Applications 0
  • Views 21
Job Overview

Për nevojat e saj, shoqëria e orientuar në sektorin e shërbimeve financiare dhe kontabilitet kërkon specialist finance.

Përgjegjësitë Kryesore:

1. Regjistrim dhe kontabilizim faturash blerje-shitje, deklarata doganore, arka, banka;
2. Shpërndarje shpenzimesh e kalkulim kostosh;
3. Ndjekja e pagesave të furnitorëve / klientëve .
4. Kontrolli i saktësisë së hedhjes së veprimeve me bankat dhe arkën në financë;
5. Rakordimi periodik i gjendjes së llogarive bankare me ato në kontabël;
6. Mirëmbajtja e listës së aseteve të kompanisë, planeve të amortizimit dhe hedhjet e veprimeve regjistruese përkatëse në financë;
7. Kontrolli i librave të shitjeve / blerjeve;
8. Rakordim i palëve të treta;
9. Deklarimet në sistemin tatimor online
10. Kryen inventarin fizik të arkës periodikisht;
11. Përgatit procesin e inventarit në fund të muajit dhe rakordon gjendjen kontabël me fizike;
12. Çdo detyrë tjeter që i përshtatet pozicionit të punës.

Kërkesat për këtë pozicion janë:

Diplomuar në Fakultetin Ekonomik, Dega Financë-Kontabilitet;
Përvojë pune në kontabilitet ose profile të ngjashme 2 vjet;
Përdorimi i programit financiar Financa 5 është domosdoshmëri;
Të zotërojë shumë mirë MS Office; (Excel-i është domosdoshmëri)
Të zotërojë mirë gjuhën Angleze;
Të ketë aftësi të mira komunikuese dhe organizuese.
Të ketë aftësi të mira analitike, saktësi në kryerjen e detyrave;
Të ketë aftësi të mira kontrolluese dhe organizuese;
I/e aftë të punojë në mënyrë të pavarur

Orari: E hënë – E Premte 8.00 – 5.00 / E Shtunë 9.00- 14.00 ,
Kontrata: Sipas Kodit të Punës;
Aplikimet mbyllen: 15.12.2021

Vendndodhje : Rruga Luigj Gurakuqi, pranë “Pazarit te ri”.
Aplikimet nëpërmjet E-mail :   info@george.al

Job Detail
  • Career LevelOthers
  • Experience2 Years
  • GenderBoth
  • INDUSTRYFinance
  • QualificationDiploma
Shortlist Never pay anyone for job application test or interview.