Specialist i Zhvillimit të Sistemeve, Njësia e Zhvillimit të Sistemeve

Application deadline date has been passed for this Job.
This job has been Expired
Punajuaj
 • Post Date: November 11, 2021
 • Applications 0
 • Views 104
Job Overview

Përgjegjës për zhvillimin dhe implementimin e aplikacioneve software, ndërfaqeve të sistemeve dhe shërbimeve të tjera që përmirësojnë produktivitetin dhe efikasitetin e biznesit. Përkthen kërkesat e biznesit në specifikime teknike dhe aplikon ndryshimet në platformat ekzistuese duke punuar individualisht ose si pjesë e një ekipi. Identifikon dhe riparon gabimet e sistemeve duke siguruar aplikacione pa probleme dhe me performancë optimale.

Detyrat

 • Projekton bazat e të dhënave, aplikacionet software dhe ndërfaqet midis sistemeve duke përdorur gjuhë të ndryshme programimi dhe mjete të zhvillimit të platformave
 • Përkthen kërkesat e biznesit në kod programesh të shfrytëzueshme duke analizuar nevojat e klientëve dhe ndërthurjen e proceseve për të dizenjuar sisteme informacioni që përmbushin kërkesat.
 • Analizon, përcakton dhe përgatit specifikimet teknike dhe kërkesat e aplikacioneve software ndaj të dhënave, hapave të punës, proceseve logjike, ndër faqeve dhe rezultateve.
 • Ndërton aplikacione software dhe baza të ndryshme të dhënash, procese të reja pune, versione për regjistrimin e të dhënave, ndërfaqe të sistemeve dhe përdoruesve, mjete për vlefshmërinë e të dhënave dhe raporte të ndryshme;
 • Teston aplikacionet software Ndërton dhe përditëson raporte të ndryshme sipas nevojave të biznesit & skemës së dakorduar të raportimit duke siguruar saktësinë & cilësinë e tyre;
 • Ofron asistencën teknike duke ju përgjigjur pyetjeve në lidhje me proceset e punës në sisteme, ndërfaqet, dështimet e detyrave automatike, mesazhet e gabimeve, problemet e regjistrimit të të dhënave, rregullat e vlefshmërisë apo prodhimin e raporteve;
 • Merr pjesë aktivisht në projekte që përfshijnë sistemet e informacionit, drejton zhvillimet teknike duke siguruar përputhjen me kërkesat dhe specifikimet teknike;
 • Raporton mbi statusin e zhvillimeve deri në përfundimin e suksesshëm të projekteve;
 • Këshillon mbi praktikat më të mira teknike dhe masat standarte të sigurisë që duhet të zbatohen në zhvillimet e reja apo ndryshimet e kërkuara në sistemet ekzistuese.

Kualifikimet

 • Minimumi 1 vit eksperiencë në zhvillimin e programeve dhe aplikacioneve web;
 • Aftësi Teknike në – Sistemet e operimit Windows, Linux, Android.
 • Njohuri nga bazat e të dhënave relacionale si: MSSQL Server dhe/ose Oracle, MySQL, PostgreSQL si edhe njohuri në T-SQL.
 • Të ketë njohuri shumë të mira në të paktën 2 nga këto gjuhë programimi: PHP + HTML/XML/CSS, C#, ASP .NET, Python, Java Script, Ajax, Java, jQL.
 • Shërbimet e web serverave si IIS, Apache, Jetty dhe FTP;
 • Zotërimi i çertifikatave të Microsoft dhe/ose njohuri në programim për Android apo iOS përbëjnë avantazh;
 • Njohuri shumë të mira në teknikat e grumbullimit, përpunimit, ekstraktimit dhe raportimit të informacionit (DWH, ETL, SSIS, SSRS, Crystal Reports).;
 • Aftësi në drejtimin teknik të projekteve që lidhen me Tenkologjinë e Informacionit dhe gjithashtu aftësi shumë të mira trajnimi dhe prezantimi;
 • Aftësi të treguara në menaxhimin eficent të prioriteve të shumëanshme;
 • Diplomë universitare në shkenca kompjuterike apo degë të ngjashme;

 

Dërgoni aplikimin tuaj në adresën humanresources@noa.com.al
Aplikimi duhet të përmbajë një CV të përditësuar për pozicionin përkatës. Vetëm kandidatët e përzgjedhur do të kontaktohen nga Departamenti i Burimeve Njerëzore për një intervistë.

Job Detail
 • Offerd Salary0- £15,000
 • Career LevelOthers
 • ExperienceLess than 1 Year
 • GenderBoth
 • INDUSTRYDevelopment
 • QualificationDiploma
Shortlist Never pay anyone for job application test or interview.