Specialist Kontabiliteti

Application deadline date has been passed for this Job.
This job has been Expired
Punajuaj
  • Post Date: December 7, 2021
  • Applications 0
  • Views 11
Job Overview

Kredo Finance sh.p.k, një Institucion Financiar Mikrokredie, i cili ka filluar operimin në treg, për të ofruar tek individët, kredi konsumatore pa kolateral me shërbim të shpejtë dhe proces të përshtatshëm të huamarrjes, pa anashkaluar sigurinë dhe komoditetin e konsumatorëve. Ekipi ynë përbëhet nga profesionistë financiarë, IT dhe shërbim klientele, të cilët janë ekspertë në fushën e tyre. Për shkak të zgjerimit gjeografik, ne jemi duke ftuar profesionistë për të aplikuar për pozicionin Specialist Kontabiliteti.

Detyrat

√ Popullon në ASANA për aprovimin e faturave të lëshuara me fiskalizimin. Mirëmban dosjet elektronike të faturave të fiskalizuara.
√ Regjistron faturat e blerjeve në sistemin financiar Bilanc.
√ Regjistron veprimet në llogarite bankare në sistemin financiar Bilanc.
√ Regjistron veprimet në arka në sistemin financiar Bilanc.
√ Mirëmban dhe kuadron artikujt e aseteve fikse me faturat e blerjeve për asete fikse.
√ Kontrollon faturimet, pagesat e faturimeve dhe detyrimet mujore te OSSHE-se dhe UKT-se. Njofton per ndjekjen e rasteve specifike per pajisjen me faturimet e munguara.

Kualifikimet

KERKESAT KRYESORE
√ Të ketë përfunduar arsimin e lartë.
√ Të ketë një eksperiencë pune mbi 2-vjet
√ Të zotërojë gjuhën angleze. Gjuhë e dytë e huaj përbën avantazh.
√ Të ketë njohuri shumë të mira të programeve dhe aplikacioneve bazë të kompjuterit.
√ Të jetë shtetas shqiptar
√ Të ketë zotësi të plotë për të vepruar;
√ Të zotërojë gjuhën shqipe, të shkruar dhe të folur;
√ Të ketë gradën ose nivelin arsimor për vendin përkatës të punës;
√ Të mos jetë i dënuar me vendim të formës së prerë për kryerjen e një krimi apo për kryerjen e një kundërvajtjeje penale me dashje;
√ Të mos ketë filluar ndjekja penale ndaj tij;
√ Të mos i jetë hequr e drejta e ushtrimit të detyrës në administratën publike me vendim gjyqësor të formës së prerë;
√ Të jetë në kushte shëndetësore që e lejojnë të kryejë detyrën përkatëse;
√ Të mos jetë larguar për shkelje disiplinore nga administrata publike;
√ Të mos ketë konflikt interesi me detyrën që do të kryejë.

KERKESA TE TJERA
√ Aftësi organizuese të mira që lejojne kryerjen e disa detyrave ne te njejten kohe duke vendosur prioritet e duhura.
√ Njohuri te provuara ne ndertimin e standarteve, transparences dhe proceseve te administrimit.
√ I vemendshëm ndaj detajeve dhe saktësisë.
√ Leje drejtimi mjeti.
√ Të ketë njohuri të ligjeve dhe rregulloreve të sektorit ku kërkon të punësohet.
√ Të ketë aftësi të mira komunikuese.
√ Të ketë njohuri për parimet dhe praktikat administrative.
√ Të ketë aftësi në vendosjen dhe ruajtjen e marrëdhënieve efektive me kolegët dhe publikun.

 

BENEFITET

√ Kredo Finance deshiron te krijoje nje ambjent te vecante pune dhe eshte krenar per mundesite e barabarta te punesimit qe ofron

√ Institucioni Kredo Financë pjesë e mikrofinancës përvec pagës e cila për cdo pozicion pune është e miratuar me vendim të Bordi Drejtues ofron benefite financiare për pozicionet e punës të cilat janë më konkretisht .

√ Për nivelin Specialist ofrohet Paga + Bonus + Paketa e sigurimit mjekësor check- up kryerje analizash laboratorike

√ Trajnime zhvillimi per aftësitë profesionale dhe ndërpersonale

√ Aktivitete dhe organizime të ndryshme kulturore, sportive dhe argëtuese

INSTRUKSIONE MBI APLIKIMIN

Kredo Finance deshiron te krijoje nje ambjent te vecante pune dhe eshte krenar per mundesite e barabarta te punesimit qe ofron. Nese ju e vleresoni veten si kandidatin e duhur qe mund te ndihmoje ne rritjen e kultures se kompanise, ju lutem dergoni CV tuaj ne linkun: https://talent.sage.hr/jobs/56441c35-b6a7-4083-a317-5c437de90105

Job Detail
  • Career LevelOthers
  • Experience2 Years
  • GenderBoth
  • INDUSTRYFinance
  • QualificationDiploma
Shortlist Never pay anyone for job application test or interview.