Specialist Prokurimi Publik

Punajuaj
 • Post Date: November 24, 2021
 • Apply Before: January 23, 2022
 • Applications 0
 • Views 4
Job Overview

Albavia shpk  kerkon te punesoje : Specialist Prokurimi Publik

Detyrat

 • Përzgjedhjen e llojit të procedurës së prokurimit (dhe justifikimin kur është rasti) në përputhje me legjislacionin e përcaktuar;
 • Përgatitjen e dokumenteve të tenderit dhe mbledhjen e të gjitha materialeve të nevojshme, që u bashkëlidhen atyre;
 • Administrimin e të gjitha procesve për dokumentet e tenderit
 • Përgatit projekt kontratat në përfundim të procedurave të prokurimit dhe kujdeset për nënshkrimin e tyre;
 • Ndjek dhe monitoron zbatimin e kontratave që i janë ngarkuar;

Kualifikimet

Kualifikime dhe Eksperienca

 • Diplomuar në shkencat Juridike.
 • Të ketë experience minimum 3 (tre) vjecare;
 • Të njohë legjislacionin, preferohet te kete experience ne legjislacion ne fushen e ndertimit, prokurimit publik dhe shoqerive tregtare;
 • Te kete njohuri shumë të mira të programeve kompjuterike/Paketa Microsoft Office etj;

 

Fushat e Njohurive

 • Njohuri të mira të Rregullave, për zhvillimin e procedurave të prokurimit.
 • Njohuri të mira të legjislacionit shqiptar në fuqi për zhvillimin e procedurave të prokurimit publik.
 • Aftësi të mira komunikimi verbal dhe me shkrim, aftësi të mira ndërpersonale dhe aftësinë për të punuar në mënyrë të pavarur apo si pjesë e një grupi.
 • Të ketë njohuri mbi gjuhën angleze.

 

Aftësi të tjera

 • Të jetë bashkëpunues;
 • Të jetë i aftë të punojë në grup;
 • Të jetë i aftë të menaxhojë situata të paparashikuara;
 • Të këtë aftësi të ndërtojë marrëdhënie efektive të punës me stafin.
 • Të ketë aftësi të mira komunikuese dhe prezantuese
 • Të jete i besueshëm, etikë dhe diskretë;

Te interesuarit te dergojne CV ne adresen e emailit : procurement@albavia.al

Job Detail
 • Offerd Salary0- £15,000
 • Career LevelOthers
 • Experience3 Years
 • GenderBoth
 • INDUSTRYManagement
 • QualificationDiploma
Shortlist Never pay anyone for job application test or interview.