Specialiste Finance Kontabel

Application deadline date has been passed for this Job.
This job has been Expired
Punajuaj
  • Post Date: December 8, 2021
  • Applications 0
  • Views 97
Job Overview

EUROLAB INTERNACIONAL GRUP shpk, nje nder shoqerite lider ne fushen e importit dhe distribucionit ne Shqiperi per shkak te zgjerimit te aktivitetit, shpall vakant pozicionin: Specialiste Finance-Kontabel

Detyrat

Detyrat dhe Pergjegjesite
1. Kontabilizimi i faturave të blerjes/ te shitjes/ veprimeve bankare.
2. Rakordim mujor të librave të blerjes/shitjes me zyrën kontabël.
3. Rakordim mujor të balancave të klientëve dhe furnitorëve me zyrën kontabël.
4. Kontrollin mujor të gjëndjes së inventarit me Logistic Provider dhe identifikimi i diferencave dhe ose gabimeve.
5. Raporti i gjëndjes së klientëve cdo të hënë.
6. Mbajtja e dokumentacionit të rregullt elektronik.

Kualifikimet

1. Të ketë kryer arsimin e lartë per Ekonomik, Financ ose ne nje nga fushta e ngjashme.
2. Te kete mbi 3 vite eksperience pune ne financ, avantazh eksperienca ne industrine FMCG.
3. Njohuri shume te mra per perdorimin e programit financiar Bilanc.
4. Njohuri shume te mira te përdorimit te Paketës Office, Microsoft Excel.
5. Aftësi të spikatura komunikimi verbal dhe të shkruar.
6. Përdorues i mirë i gjushes angleze, të folur dhe shkruar.

Personat e interesuar, mund të dërgojnë Cv në adresën hr@eurolab.com.al
Ne subjekt te e-mailit te vendoset pozicioni i punes per te cilin aplikohet.
Vetem kandidatet qe plotesojne kriteret do te kontaktohen nga kompania.

Shenime
Të dhënat tuaja do të ruhen dhe përpunohen vetëm për qëllime rekrutimi, në mbështetje të legjislacionit në fuqi për mbrojten e të dhënave personale Ligjit (Nr. 9887 datë 10.03.2008) Për mbrojtjen e të dhënave Personale

Job Detail
  • Career LevelOthers
  • Experience3 Years
  • GenderFemale
  • INDUSTRYFinance
  • QualificationDiploma
Shortlist Never pay anyone for job application test or interview.