Specialiste Pagash

Punajuaj
 • Post Date: January 10, 2022
 • Apply Before: May 11, 2022
 • Applications 0
 • Views 3
Job Overview

MEGATEK po kërkon punonjës për Departamentin e Burimeve Njerzore: Specialiste Pagash

Qellimi i Pozicionit:
Administron procesin e paraqitjes se punonjesve ne pune dhe administron procesin e hartimit te liste pagesave te punonjesve te kompanise.

Detyrat

Detyrat dhe Pergjegjesite

 • Zhvillon dhe ploteson procedurat e payroll ne kompani dhe ndjek me perpikmeri respektimin e tyre.
 • Perpilon liste pagesat e punonjesve duke respektuar me perpikmeri proceduren perkatese dhe politikat e kompanise.
 • Kryen deklarimin e punonjesve te rekrutuar prane Sigurimeve Shoqerore dhe prane zyres se punes duke respektuar legjislacionin ne fuqi.
 • Ploteson periodikisht librezat e kontributeve te sigurimeve shoqerore dhe shendetsore.
 • Ndjek procesin e mbylljes se marredhenies se punes me punonjesit duke zbatuar me perpikmeri proceduren e mbylljes se marredhenies se punes.
 • Deklaron te larguarit nga zyra e Sigurimeve Shoqerore brenda 10 diteve nga dita e fundit e tyre ne pune.
 • Ndjek plotesimin e formulareve perkates ne momentin e mbylljes se marredhenies se punes me punonjesin.
 • Manaxhon marredhenien me kompanite celulare.
 • Kryen detyra te tjera te percaktuara nga Drejtori i Burimeve Njerezore

Kualifikimet

Edukimi: Preferohet Diplome Universitare Finance ose Administrim Biznes.

Eksperiencë pune: Eksperience pune ne pozicione te ngjashme, jo me pak se 2 vjet.

Aftësi të tjera:

 • Aftesi shume te mira per te punuar ne grup
 • Kualifikime ne menaxhimin e Burimeve Njerezore
 • Aftesi te shkelqyera komunikuese
 • Ndjenje e larte pergjegjesie
 • Aftesi per te punuar ne ngarkese
 • Njohuri te mira te gjuhes angleze

Per te aplikuar per kete pozicion, ju lutem dorezoni dokumentet e me poshte permendura:
1. CV te detajuar
2. Leter Interesi tek Divizioni i Burimeve Njerezore nepermjet njeres nga menyrat si ne vijim:

1. Me e-mail: burimenjerezore@megateksa.com
2. Duke derguar me poste ne adresen e meposhtme:
MEGATEK S.A
Divizioni i Burimeve Njerezore
Autostrada Tirane-Durres km 7.
Tirana, Albania

Job Detail
 • Career LevelOthers
 • Experience2 Years
 • GenderFemale
 • INDUSTRYFinance
 • QualificationDiploma
Shortlist Never pay anyone for job application test or interview.